Zadruga za etično financiranje (ZEF) je zadruga registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu sa sjedištem u Zagrebu u Ilici 36. Ustroj ZEF-a propisan je Zakonom o zadrugama i Pravilima ZEF-a.

Tijela ZEF-a su:

 • Skupština

 • upravitelj

 • Nadzorni odbor

 • Odbor za članstvo

 • Vijeće za mirenje


 

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja u ZEF-u, koje čine svi članovi Zadruge. 

Skupština je nadležna za sljedeća pitanja:

 • donosi pravila i druge akte Zadruge,

 • bira, opoziva te odlučuje o prihvaćanju izvještaja predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, upravitelja, članova Nadzornog odbora, Odbora za članstvo i drugih tijela ZEF-a,

 • posredstvom upravitelja ZEF-a postavlja i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora etične banke, usvaja njihove izvještaje te odlučuje o strateškim smjernicama etične banke,

 • odlučuje o raspodjeli dobiti odnosno viška prihoda i pokriću gubitka odnosno manjka,

 • donosi sve druge važne odluke o poslovanju i strategiji ZEF-a.

Sjednice Skupštine saziva i vodi izabrani/a predsjednik/ca Skupštine ili zamjenik/ca predsjednika/ce Skupštine.

Radi povećanja učinkovitosti u radu i donošenju odluka, u prosincu 2014. započeo je rad Skupštine prema predstavničkom modelu, što znači da članovi odabiru svoje predstavnike i zamjenike u Skupštini na mandat od dvije godine po kriterijima regionalne pripadnosti, poslovne specijalizacije i područja djelovanja. Skupština je podijeljena na trenutnih 9 regija (kojima pripadaju fizičke osobe) i 11 sekcija (kojima pripadaju pravne osobe) te predstavnici ili zamjenici predstavnika nakon glasanja članova predstavljaju njihov glas u Skupštini po regijama i sekcijama.

Funkciju predsjednika Skupštine obnaša Frane Šesnić, a zamjenjuje ga Renata Kiršić.

 

Upravitelj

Upravitelj predstavlja i zastupa ZEF, vodi poslovanje Zadruge i informira članove o radu ZEF-a. Kada etična banka bude osnovana, upravitelj ZEF-a će kao predstavnik vlasnika biti jedini član skupštine etične banke te će na taj način prenositi upravljačkim strukturama etične banke odluke Skupštine ZEF-a.

Funkciju upravitelja ZEF-a obnaša Goran Jeras.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad zakonitošću poslovanja ZEF-a, odlučuje o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja te daje mišljenje o temama važnim za rad Zadruge. 

Nadzorni odbor čine:

 • Edo Jerkić (predsjednik Nadzornog odbora)

 • Ivan Vrban

 • Stjepan Car

 • Siniša Miličić

 • Danijela Šunić

 

Odbor za članstvo

Odbor za članstvo odlučuje o pravima članova i kandidata za članstvo te odobrava zaprimanje novih članova u Zadrugu. 

Odbor za članstvo čine:

 • Andrea Bekić (predsjednica Odbora za članstvo)

 • Iva Kvakić

 • Dario Margetić

 

Vijeće za mirenje

Vijeće za mirenje posreduje u sporovima među članovima ZEF-a. 

Vijeće za mirenje čine:

 • Josip Konjevod

 • Tvrtko Barun

 • Nenad Maljković